PETICION PËR INICIATIVË QYTETARE

PETICION PËR INICIATIVË QYTETARE

Drejtuar: Këshillit Bashkiak Tiranë
Adresa: Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi postar 1001, Tiranë, Shqipëri

Cel:0800 0888Email:info@tirana.al

1. Ne, nënshkruarit banorë regjistruar Bashkisë dhe Qarkut Tiranë, dhe banues adresat e përcaktuara anash emrave tanë përkatës, me respekt kërkojmë:
2. Kërkesa drejtuar Këshillit Bashkiak/Komisionit Përhershëm është:

Shqyrtimi i mundësisë vendosjes dritave dhezbukurimeve të tjera  festive me rastin e festave zyrtare komunitetit mysliman shqiptar, ndërmjet të cilavejanë edhe pritja e muajit të shenjtë të Ramazanit, festimet për gjatë 30 ditëve të Ramazanit, festa e FitërBajramit, festa e Kurban Bajramit etj.

3. Baza ligjore e këtij peticionit është neni 19/1 i Ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisje vendore”;
 
4. Qëllimi/Arsyeja nxiti dorëzimin e këtij peticioniështë:

Komuniteti Mysliman që praktikon ritet dhe festat Islame është i shumtë në numër. Për këtë arsyekërkojmë zbukurimin me drita të qytetit dhe /ose tëdisa zonave kryesore urbane, veçanërisht qendrës sëqytetit si dhe pranë xhamive, ashtu siç ndodh dhe gjatëfestave fetare të komuniteteve të tjera fetare si p.sh atij Katolik dhe Ortodoks si gjatë Krishlindjeve apo Vitit tëRi etj.

6. a) Territori mbulon kërkesa e peticionitështë(specifiko me Ö apo citoni emrin):

Bashkia; Tiranë  

6.b) Grupi i interesit: komuniteti mysliman jetojndhe kontribuon Bashkinë e Tiranës si dhe nëQarkun e Tiranës.

7. Përfaqësia Promovuese e Iniciativës përbëhet nga:

7.a) Emri: Brigida, Mbiemri: Masha, ID: G96107036T (person kontakti

7. b) Të gjithë të nënshkruarit të cilët kanë marrë pjesë ne peticion.

8. Afati i nënshkrimit peticionit është data: 25.12.2021

11. Unë i/e nënshkruari/a deklaroj në përgjegjësine time se informacioni që kam dhënë është i vërtetetë dhe i saktë, dhe se nënshkrimi që kam bërë është autentik, dhe se unë e kam mbështetur këtë peticion vetëm një herë.

Nr.

Emri

Mbiemri

ID

Adresa

Banor (B)/ Org (emri)

Firma

Data

1

Brigida

Masha

G96107036T

Tirane

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

20/50

 

 

 

 

 

 

 

12. Mbrojtja e dhënave personale, citimi.

13. Numrin e identifikimit peticionit.

14. Citimi se peticioni dhe nënshkrimet janë hapurapër publikun

15. Data dhe ora e përfundimit nënshkrime të vetëpeticionit.

 


Brigida Muca Masha    Kontaktoni autorin e peticionit

Nёnshkruani kёtё Peticion

Duke nënshkruar, pranoj që Brigida Muca Masha do të jetë në gjendje të shohë të gjitha informacionet që jap në këtë formular.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Reklamim me Pagesё

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...